top of page

algemene voorwaarden

Blynk Inc. ("Blynk", "wij" of "ons") biedt een platform waarmee klanten ("Blynk-klanten") ook verschillende mobiele en/of webapplicaties ("App" of "Apps") kunnen maken en beheren als gerelateerde ondersteuning en hostingdiensten. Blynk Clients stellen op hun beurt de Apps beschikbaar aan hun klanten ("Eindgebruikers") voor gebruik.

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN BEPALING VAN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE/JURYPROCES DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYPROCESSEN OF KLASSE-ACTIES.

Wij bieden u, de "Gebruiker", verschillende diensten aan (de "Dienst" of "Diensten"). Diensten omvatten onze Apps, online diensten die kunnen worden geïntegreerd met de afzonderlijke hardware-items ("Apparaat") die zijn voorzien om toegang te krijgen tot Blynk Cloud (of "Cloud") om verschillende Internet of Things-gerelateerde taken en functies uit te voeren.

Services zijn afhankelijk van uw instemming met de volgende Servicevoorwaarden zonder enige vorm van wijziging. Uw gebruik van de Service, uw download van een App of uw registratie bij ons vormt uw akkoord met deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen die in deze Servicevoorwaarden worden aangebracht, zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en zijn niet van toepassing op geschillen of gebeurtenissen die zich voordoen voordat de wijziging is gepubliceerd. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en iedereen die toegang heeft tot onze Services.

We respecteren de privacy en veiligheid van onze gebruikers, zoals in meer detail beschreven in onze  Privacybeleid . En door verbinding te maken met een externe service (bijv. Facebook, Twitter, GitHub, Google+), geeft u ons uitdrukkelijke toestemming voor toegang tot en gebruik van uw informatie van die service zoals toegestaan door die externe service. U stemt er ook mee in u te houden aan ons beleid voor acceptabel gebruik en het DMCA-beleid.

Registratie
 

 • In verband met uw gebruik van de Service gaat u akkoord met en verklaart u als volgt:

 • U bent meerderjarig (minstens 13 jaar) en bent anderszins in staat om een juridisch bindend contract aan te gaan.

 • U bent bevoegd om de rechtspersoon (de Blynk Client) waarmee u verbonden bent te binden.

 • U stemt er uitdrukkelijk mee in dat er door ons en, indien relevant, derde partijen contact met u wordt opgenomen via e-mail, sms, sms en pushmeldingen met betrekking tot onze Services.

 • U geeft ons hierbij toestemming om u te e-mailen of uw profiel en andere informatie die door u kan worden verstrekt voor openbare weergave, zoals u aangeeft, weer te geven.

 • Door de Service te gebruiken, geeft u ons (en eventuele serviceproviders of Providers die door ons worden gebruikt) toestemming om toegang te krijgen tot uw account en die berichten, gegevens, informatie, tekst, afbeeldingen, audio, video of ander materiaal en inhoud van welke aard dan ook die is gepost/ geüpload/verzonden naar of via de Service met behulp van uw account, om genoemd materiaal te verwerken en in te dienen bij Eindgebruikers.

Apparaten

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw Apparaten en voor het ondersteunen van de Apparaten. Op elk apparaat waarop u de Blynk-service gebruikt, moet u een privacybeleid op een dergelijk apparaat prominent weergeven en naleven dat een volledige, nauwkeurige en duidelijke openbaarmaking omvat met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden door Blynk van persoonlijke informatie die is verzameld via de Blynk-service in overeenstemming met met onze  Privacybeleid .

U verklaart en garandeert dat uw Apparaat niet: (i) enig recht van derden schendt, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrecht, publiciteitsrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht; (ii) wetten of voorschriften schenden (inclusief privacywetten) of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij; (iii) intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreuk makend op de privacy van een ander, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of duidelijk aanstootgevend zijn, of racisme, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk letsel aanmoedigen van welke aard dan ook tegen een groep of individu, of anderszins verwerpelijk zijn; (iv) op enigerlei wijze schadelijk zijn voor minderjarigen; (v) computervirussen, wormen of software bevatten die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (vi) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, sms-berichten, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van dubbele of ongevraagde berichten, al dan niet commercieel, te verzenden; of (vii) diensten aanbieden of promoten die schadelijk, minachtend of anderszins nadelig kunnen zijn voor Blynk of haar licentiegevers, licentiehouders, gelieerde ondernemingen en partners.

Blynk heeft het recht om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de Blynk-services met een bepaald apparaat te weigeren. Tenzij Blynk anders aangeeft, zal een dergelijke afwijzing deze Overeenkomst met betrekking tot enig ander Apparaat niet beëindigen. Blynk is niet aansprakelijk jegens u voor een dergelijke weigering.


Toezicht houden

U stemt ermee in ons toegang te verlenen tot uw apparaat en andere materialen met betrekking tot uw gebruik van de Blynk-service zoals redelijkerwijs door ons wordt gevraagd om uw naleving van deze overeenkomst te verifiëren.Ongeautoriseerde toepassingen

U begrijpt dat de Blynk-services niet zijn ontworpen, bedoeld, geautoriseerd of gegarandeerd om geschikt te zijn voor gebruik in de volgende "Niet-geautoriseerde toepassingen": levensondersteunende toepassingen, apparaten of systemen, de exploitatie van nucleaire faciliteiten; navigatiesystemen voor vliegtuigen; communicatiesystemen voor vliegtuigen; lucht- en wegverkeersleiding; directe levensondersteunende machines; wapensystemen; militaire of ruimtevaartuitrusting die door straling geharde onderdelen vereist; en Verbeterd 911 of E911 noodoproepsysteem. U garandeert dat u de Blynk-eigenschappen niet zult gebruiken voor niet-geautoriseerde toepassingen.


Eigendom

Wat betreft u en Blynk, bezit Blynk alle rechten, titels en belangen in en op de Blynk Services. Met uitzondering van de verleende licentie (Licentieverlening), verleent deze Overeenkomst u geen recht, titel of belang in enig intellectueel eigendom dat eigendom is van of in licentie is gegeven door ons, inclusief de Blynk-service, software en merkkenmerken (zoals hieronder gedefinieerd). U stemt ermee in u te houden aan alle toepasselijke wetten op het gebied van eigendomsrechten en andere wetten, evenals alle aanvullende copyrightkennisgevingen en -beperkingen in deze Overeenkomst. We claimen geen eigendom van of controle over uw apparaat of de inhoud die via uw apparaat wordt verzonden, geplaatst of weergegeven, met uitzondering van alle Blynk-services daarin.


Merkkenmerken:

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve licentie om onze naam, logo's en domeinnamen (gezamenlijk "Merkkenmerken") weer te geven om uw gebruik van de Blynk-services te promoten en te adverteren in overeenstemming met deze sectie. Wanneer u uw apparaat promoot, mag u niet impliceren dat uw apparaat op enigerlei wijze is gemaakt of goedgekeurd door Blynk, hoewel u feiten mag vermelden (het apparaat wordt bijvoorbeeld gebruikt met de Blynk-service). U stemt er echter mee in onze Merkkenmerken niet te verwijderen, te verdoezelen, te vervormen of te wijzigen of onze Merkkenmerken weer te geven op een manier die misleidend, lasterlijk, inbreukmakend, lasterlijk, minachtend, obsceen of anderszins verwerpelijk voor Blynk is. Al het gebruik door u van de Merkkenmerken (inclusief eventuele daarmee samenhangende goodwill) komt ten goede aan Blynk. Tijdens of na de looptijd van deze Overeenkomst zult u op geen enkel moment de Merkkenmerken betwisten of anderen helpen deze aan te vechten (behalve voor zover een dergelijke beperking bij wet verboden is) of de registratie ervan door Blynk, noch zult u proberen om handelsmerken te registreren die op enigerlei wijze verwarrend veel lijken op Merkkenmerken. U moet ons een kopie of afbeelding sturen van een mediabericht of reclame die de Merkkenmerken bevat door ons een e-mail te sturen op iot@blynk.cc


Marketing.

We kunnen in het openbaar naar u verwijzen, mondeling of schriftelijk, als een Blynk Properties-licentiehouder van Blynk (inclusief in een directory van onze ontwikkelaars) en we kunnen uw naam en logo op de Blynk-website of promotiemateriaal publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U verleent ons alle benodigde rechten en licenties om dit te doen.


Steun

We kunnen u ondersteuning, upgrades of aanpassingen voor de Blynk-services bieden in overeenstemming met onze service level agreement uiteengezet op  www.blynk.io/plans  In het geval dat we ondersteuning bieden, wordt deze beschouwd als onderdeel van de Blynk-services voor de doeleinden van Sectie 9 (Disclaimer en aansprakelijkheid) en Sectie 10 (Schadeloosstelling) hieronder, en we kunnen de levering van dergelijke ondersteuning of wijzigingen aan u op elk moment beëindigen tijd zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het verlenen van gebruikersondersteuning en andere technische assistentie voor uw Apparaat. We kunnen gebruikers en potentiële gebruikers van uw apparaat omleiden naar uw e-mailadres in ons bestand om algemene vragen over het apparaat en ondersteuningsvragen te beantwoorden.


Onafhankelijke ontwikkeling

U erkent en gaat ermee akkoord dat Blynk mogelijk onafhankelijk toepassingen, inhoud en andere producten en diensten maakt die vergelijkbaar zijn met of concurrerend zijn met uw apparaat en de inhoud ervan, en niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als een beperking of beletsel voor Blynk om te creëren en volledig te exploiteren dergelijke toepassingen, inhoud en andere items, zonder enige verplichting jegens u. Als u ervoor kiest om ons opmerkingen, suggesties of feedback te geven met betrekking tot onze Blynk-services, wijst u alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke opmerkingen, suggesties en feedback aan ons toe en erkent u dat we het recht hebben om, dergelijke feedback op enigerlei wijze te implementeren en te exploiteren zonder enige beperking, en zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, attributie, boekhouding of compensatie of andere verantwoordingsplicht.Commercieel gebruik

De enige legale manier om Blynk-producten en -services voor commerciële doeleinden te gebruiken, is door u aan te melden voor een betaald licentieabonnement dat hier wordt vermeld:  https://blynk.io/plans

Betalings- en terugbetalingsvoorwaarden


U bent verantwoordelijk voor de betaling van de toepasselijke vergoeding voor de Blynk-services (elk een "Serviceabonnementskosten") op het moment dat u uw Account aanmaakt en uw maand- of jaarabonnement selecteert (elk een "Abonnementsverlengingsdatum"). Behalve zoals hierin uiteengezet, kunnen alle vergoedingen voor de Blynk-services niet worden gerestitueerd. Uw abonnement loopt voor onbepaalde tijd totdat het wordt beëindigd in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden. Na uw eerste abonnementsperiode, en opnieuw na elke volgende abonnementsperiode, gaat uw abonnement automatisch in op de eerste dag volgend op het einde van die periode (elk een "Abonnementsverlengingsdatum") en loopt het voor een equivalente periode door, op de datum van Blynk's dan- huidige prijs voor een dergelijk abonnement. U stemt ermee in dat uw account onderworpen is aan deze automatische verlengingsfunctie, tenzij u uw abonnement opzegt vóór de ingangsdatum van de verlenging. Als u uw abonnement opzegt, komt u niet in aanmerking voor een evenredige terugbetaling van enig deel van de abonnementskosten die voor de dan lopende abonnementsperiode zijn betaald.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of heffingen die worden opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of heffingen, exclusief Amerikaanse (federale of staats) belastingen op Blynk-inkomsten.

Voor gebruikers van White Label-services zal Blynk commercieel redelijke inspanningen leveren om de Applicatie door de toepasselijke Providers te laten goedkeuren. Hoewel de kans op goedkeuring groot is, kunnen en kunnen wij acceptatie niet garanderen. Als uw aanvraag wordt afgewezen door de juiste aanbieder, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zal uw Blynk-ondersteuningscontact met u samenwerken om de wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor verdere goedkeuring van de app. We bieden geen restituties met betrekking tot het app-beoordelingsproces.

Indien gefactureerd, dient u te betalen bij ontvangst.

Prijzen voor de Service kunnen 30 dagen van tevoren worden gewijzigd. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de site of via de service zelf te plaatsen.

U stemt ermee in om alle vergoedingen of kosten op uw account te betalen in overeenstemming met de toepasselijke vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is.

Verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud (DMCA-beleid) 

We respecteren de rechten van externe makers en eigenaren van inhoud en verwachten dat u hetzelfde zult doen. Gezien de aard van de Service en de hoeveelheid verstrekte informatie, kunnen en zullen we niet alle Materialen (hieronder gedefinieerd) die door u en andere externe informatieproviders via de Service zijn geplaatst of verzonden, controleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij: (a) niet aansprakelijk zijn voor Materialen en (b) zich het recht voorbehouden om Materialen op elk moment en om welke reden dan ook te bekijken, afwijzen, verwijderen, verwijderen, wijzigen of bewerken, zonder aansprakelijkheid en zonder kennisgeving aan u. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om gebruikersinhoud om welke reden dan ook van de service te verwijderen, inclusief gebruikersinhoud die volgens ons in strijd is met deze voorwaarden of ons beleid voor acceptabel gebruik hieronder. 

Het is ons beleid om te reageren op alle claims van inbreuk op intellectueel eigendom. We zullen meldingen van vermeende inbreuk onmiddellijk onderzoeken en passende maatregelen nemen die vereist zijn op grond van de Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2) ("DMCA") en andere toepasselijke intellectuele-eigendomswetten. In overeenstemming met de DMCA moeten meldingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht worden verzonden naar de aangewezen agent van een serviceprovider. De melding moet worden ingediend bij de volgende aangewezen agent voor deze website: iot@blynk.cc 

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die het volgende omvat: 

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend geschonden is. 

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site. 

 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. 

 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij. 

 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet. 

 • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden.

Aanvaardbaar gebruik beleid 

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van de soorten activiteiten die op of via de Service zijn verboden: (a) het indienen van Materialen die duidelijk aanstootgevend zijn voor de online gemeenschap, zoals inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook promoot tegen een groep of individu; (b) deelnemen aan activiteiten of het indienen van Materialen die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen; (c) deelnemen aan activiteiten of het indienen van Materialen die intimidatie of intimidatie van een andere persoon bepleiten; (d) deelnemen aan activiteiten die de verzending van "junkmail" of ongevraagde massamailing of "spam" omvatten of het verzamelen of anderszins verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over gebruikers van de Dienst, inclusief namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen, (gezamenlijk, " gebruikersgegevens") zonder hun toestemming; (e) deelnemen aan activiteiten of het indienen van materiaal, of het promoten van informatie die onjuist of misleidend is of illegale activiteiten of gedrag bevordert dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of lasterlijk is; (f) het indienen van Materialen die pagina's met beperkte toegang of wachtwoordtoegang, of verborgen pagina's of afbeeldingen bevatten; (g) het indienen van Materialen waarin pornografisch of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook wordt weergegeven; (h) het indienen van Materialen die educatieve informatie verschaffen over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het verstrekken of creëren van computervirussen; (i) het indienen van Materialen die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere soortgelijke vormen van malware bevatten, (j) het deelnemen aan activiteiten of het indienen van Materialen die om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie vragen voor onwettige doeleinden van andere gebruikers; (k) deelnemen aan ongeoorloofde commerciële activiteiten en/of verkopen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals advertenties, verzoeken, wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel en piramidespelen; (l) het gebruik van een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces om webpagina's of de inhoud van de Service te controleren, kopiëren of "schrapen" of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; (m) het gebruik van een apparaat, software of routine om de goede werking van de Service te verstoren of proberen te verstoren; (n) het decompileren, reverse-engineeren of disassembleren van de software of een poging daartoe; of (o) het ondernemen van enige actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de Service of onze hardware- en software-infrastructuur of die van een van zijn Licentiegevers of Leveranciers. Bovendien ga je ermee akkoord en ga je ermee akkoord dat je de Service voor geen enkel ander doel zult gebruiken dan voor persoonlijke doeleinden, en dat je deze Service ook niet zult gebruiken in strijd met de wet of deze Servicevoorwaarden. Hoewel we niet verplicht zijn om de inhoud van gebruikers te controleren, kunnen we, naar eigen goeddunken, alle inhoud verwijderen die we aanstootgevend, aanstootgevend, onwettig of in strijd met deze Servicevoorwaarden achten. 

Uw inhoud delen

Voor alle duidelijkheid: de rechten die u in deze licentie verleent, zijn bedoeld voor het beperkte doel van het exploiteren, promoten, ontwikkelen en verbeteren van onze Services. Behoudens de beperkte licentie hieronder, behoudt u al uw rechten op alle Materialen (zoals hieronder gedefinieerd) die u op onze Service plaatst. We staan Gebruikers toe om naar eigen goeddunken verschillende inhoud op de Service te plaatsen en te delen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ondertekend door ons, door inhoud in te dienen, inclusief uw profiel, foto's, video, gegevens of ander materiaal rechtstreeks via de Service toe te voegen of ideeën of feedback te suggereren (gezamenlijk "Materialen"), verleent u ons hierbij voor het doel om u een royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar, sublicentieerbaar, niet-exclusief recht en licentie te verlenen voor: (i) gebruiken, openen, opslaan, kopiëren, wijzigen, opnieuw plaatsen, herschikken, weergeven, distribueren, reproduceren , uitvoeren, afgeleide werken maken van, en anderszins gebruiken en exploiteren van al dergelijke materialen in welke vorm, media, software of technologie van welke aard dan ook die nu bestaat of in de toekomst wordt ontwikkeld en het recht om de voorgaande rechten in sublicentie te geven via meerdere niveaus zonder vergoeding aan u ; en (ii) alle meta-klant-, gebruiks- en andere gerelateerde gegevens die we kunnen verzamelen van gebruikers van de Apps, inclusief gegevens verzameld door middel van cookies of pixels, gebruiken en bewaren, op voorwaarde dat we geen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven, behalve zoals uiteengezet in onze  Privacybeleid.

Mobiele apps

We maken verschillende mobiele Apps om via een mobiel apparaat toegang te krijgen tot de Dienst. Om de Apps te gebruiken, moet u een mobiel apparaat hebben dat compatibel is met onze mobiele service. We garanderen niet dat de App compatibel is met uw mobiele apparaat. We verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een gecompileerde code-kopie van elke App voor één account op één mobiel apparaat te gebruiken.

U mag niet: (i) de App wijzigen, demonteren, decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is; (ii) de App verhuren, leasen, uitlenen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij of de App gebruiken om timesharing of soortgelijke diensten aan een derde partij te bieden; (iii) kopieën van de App maken; (iv) het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de App, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de App, of functies die beperkingen op het gebruik van de App afdwingen; of (v) de kennisgevingen over auteursrechten en andere eigendomsrechten op de App verwijderen. U erkent dat we van tijd tot tijd geüpgradede versies van de App kunnen uitgeven en de versie van de App die u op uw mobiele apparaat gebruikt automatisch elektronisch kunnen upgraden. U stemt in met een dergelijke automatische upgrade op uw mobiele apparaat en gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van deze voorwaarden van toepassing zijn op al dergelijke upgrades. De voorgaande licentieverlening is geen verkoop van de App of een kopie daarvan, en wij of onze externe licentiegevers of leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in en op de App (en elk exemplaar van de App). U stemt ermee in te voldoen aan alle Amerikaanse en buitenlandse wetten met betrekking tot het gebruik van de App en de Service. Voor uw gebruik van de App kunnen standaardkosten voor gegevens van uw provider van toepassing zijn.

Mobiele app van iTunes - Het volgende is ook van toepassing op elke app die u van ons aanschaft via de iTunes Store ("iTunes-Sourced Software"): u erkent en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden uitsluitend tussen u en ons zijn, niet Apple, en dat Apple geen verantwoordelijkheid voor de van iTunes afkomstige software of de inhoud daarvan. Uw gebruik van de iTunes-software moet voldoen aan de Servicevoorwaarden van de App Store. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de iTunes-software.

Mobiele app van Google Play en andere online en offline bronnen - Het volgende is ook van toepassing op elke app die u van ons aanschaft via de Google Play Store ("software van Google Play-bron"): u erkent en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden uitsluitend tussen u en ons, niet Google, en dat Google geen verantwoordelijkheid draagt voor de door Google Play afkomstige software of de inhoud daarvan. Uw gebruik van de van Google Play afkomstige software moet voldoen aan de servicevoorwaarden van Google Play. U erkent dat Google geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsservices te leveren met betrekking tot de Google Play Sourced-software.

Verklaringen en garanties en vrijwaring 

U verklaart en garandeert hierbij dat: (a) u over alle benodigde bevoegdheden, rechten en toestemmingen beschikt om de Materialen in te dienen en de licenties te verlenen die worden beschreven in deze Servicevoorwaarden, (b) de Materialen nauwkeurig, actueel en volledig zijn, (c) de Materialen en uw gebruik van de Service zullen geen inbreuk maken op of misbruik maken van enig auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of enig ander recht van derden schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten op privacy of publiciteit of enige contractuele rechten, (d) de Materialen en uw gebruik van de Service zullen geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden of enig persoon schade toebrengen; (e) uw gebruik van de Service is niet in strijd met overeenkomsten tussen u en een derde partij. U stemt ermee in om ons, en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en aannemers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten, eisen, schade, aansprakelijkheden of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met: (a) de Materialen die u verstrekt of goedkeurt voor publicatie, (b) uw gebruik van de Service, (c) uw schending van deze Servicevoorwaarden, of (d) enige feitelijke, toekomstige , voltooide of beëindigde aankoop, verkoop of andere transactie tussen u en een derde partij.

Disclaimers en beperkingen 

We zijn van plan dat de informatie in onze Service nauwkeurig en betrouwbaar is; er treden echter soms fouten op. Van tijd tot tijd kunnen we een update van de Service uitbrengen die functies van de Service kan toevoegen, wijzigen en/of verwijderen. Deze updates kunnen automatisch worden gestart met weinig of geen kennisgeving, hoewel we redelijke inspanningen kunnen leveren om u van tevoren op de hoogte te stellen van een aanstaande update. 

DE DIENST EN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ER AAN VERBONDEN ZIJN, WORDEN GELEVERD "AS IS". WIJ EN/OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, PARTNERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN ELKE GARANTIE AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ENIGE ZAAK MET BETREKKING TOT DE SERVICE EN ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. GEBRUIK VAN ONZE DIENST IS OP EIGEN RISICO. WIJ EN/OF ONZE LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BEPAALDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF ANDER LETSEL VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA ONS VERKREGEN ZIJN, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST, ZOWEL GEHEEL OF GEDEELTELIJK VOORTVLOEIEND UIT CONTRACTSCHENDING, ONGEHOORZAAM GEDRAG, NALATIGHEID OF STRIKT ZELFS ALS WIJ EN/OF ONZE LEVERANCIERS OP DE HOOGTE GEWEEST ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTVERLIES OF ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (ECHTER VOORTVLOEIEND, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) DIE UIT OF IN VERBAND MET DIT AANSPRAKELIJK ONTSTAAT. ONZE AANSPRAKELIJKHEID, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AAN U OF ENIGE DERDE PARTIJEN IN ENIGE OMSTANDIGHEID, ZAL HET TOTALE BEDRAG VAN $99,00 NIET OVERSCHRIJDEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN HET CONTRACT TUSSEN ONS EN U. Sommige staten staan de beperking van aansprakelijkheid niet toe, dus de voorgaande beperking is mogelijk niet altijd van toepassing.

Fouten en vertragingen 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen of andere technische problemen buiten onze redelijke controle.

Beëindiging en opzegging

U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw abonnement. Annuleringsverzoeken kunnen worden gedaan of in de accountinstellingen of schriftelijk worden ingediend bij iot@blynk.cc. Annuleringen per telefoon of verzonden naar een ander e-mailadres worden niet als geldig beschouwd. Als u een abonnement opzegt, bieden we tijdens de abonnementsperiode nog steeds toegang tot uw account en basisfuncties van het account. Als je je bijvoorbeeld op 1 maart hebt geabonneerd op een app voor één evenement en het abonnement vervolgens op 1 november hebt opgezegd, heb je tot en met 28 februari nog steeds toegang tot de informatie voor de app.

Voor White Label-gebruikers:
Nadat u de Dienst opzegt, wordt uw Dedicated Cloud Server binnen veertien werkdagen uitgeschakeld. Alle apparaten zullen de verbinding met de server verliezen. Alle gegevens die op de Dedicated Cloud Server zijn opgeslagen, worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd. Als u de gegevens moet exporteren, moet u een schriftelijke kennisgeving sturen naar iot@blynk.cc. U bent verantwoordelijk voor de bezorging van de kennisgeving aan ons.

Als u uw volledige account wilt annuleren, kunt u dit online doen door de instructies in onze documentatie te volgen of door contact met ons op te nemen via iot@blynk.cc. Naast het annuleren van uw account kunt u ook afzonderlijke apps verwijderen, in welk geval onderliggende app-gegevens mogelijk niet kunnen worden hersteld. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de Service om welke reden dan ook te beëindigen, inclusief uw schending van deze Servicevoorwaarden, de algemene voorwaarden van een service waarvoor u zich mogelijk hebt geregistreerd, of een schending van de rechten of een andere Gebruiker of de wet. U kunt zich op elk moment afmelden voor verdere communicatie van ons door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar iot@blynk.cc. 

Arbitrage

Als er een geschil, claim of controverse ontstaat onder deze Overeenkomst, zal een dergelijk geschil worden opgelost door bindende arbitrage voor een enkele arbiter in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association ("AAA") die op dat moment van toepassing zijn, behalve wanneer dergelijke regels in strijd zijn met deze sectie, in welk geval deze sectie prevaleert. Elke bevoegde rechtbank zal deze sectie handhaven en uitspraak doen over elke uitspraak. De arbiter wordt binnen twintig (20) werkdagen na aanvang van de arbitrage geselecteerd uit de nationale lijst van arbiters van de AAA op grond van een overeenkomst of via selectieprocedures die worden beheerd door de AAA. Binnen vijfenveertig (45) dagen na de start van de arbitrage zullen de partijen overeenstemming bereiken over en daarna procedures volgen, inclusief beperkingen op ontdekking, en ervoor zorgen dat de arbitrage wordt afgerond en de uitspraak wordt gedaan binnen niet meer dan acht (8) maanden vanaf selectie van arbiters of, bij gebreke van overeenstemming, procedures die aan dergelijke termijnen voldoen, zullen worden ontworpen door de AAA en worden nageleefd door de partijen. De arbitrage wordt gehouden in New York City, New York en de arbiters passen het materiële recht van de staat New York toe, behalve dat de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepaling wordt geregeld door de Federal Arbitration Act.


Ontheffing van class action/juryproces

MET BETREKKING TOT ALLE PERSONEN EN ENTITEITEN, ONGEACHT OF ZIJ DE DIENST HEBBEN VERKREGEN OF GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE, COMMERCILE OF ANDERE DOELEINDEN, MOETEN ALLE CLAIMS WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE CAPACITEIT VAN DE PARTIJEN, EN NIET ALS AANNEMER OF EEN KLASSE ACTIE, COLLECTIEVE ACTIE, PARTICULIERE ALGEMENE ACTIE OF ANDERE REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DEZE AFSTANDSBEWIJS IS VAN TOEPASSING OP KLASSE ARBITRAGE, EN, TENZIJ WE ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITRAAT NIET MEER DAN ÉÉN PERSOONS VORDERINGEN CONSOLIDEREN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, U EN WIJ ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSTREEKS OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN KLASSE-ACTIE, COLLECTIEVE ACTIE, ALGEMENE ACTIE VAN DE PRIVÉ-ADVOCAAT OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERSPROCEDURE.


Intellectueel eigendom

De Site en de Service, inclusief hun "look and feel" worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Blynk is exclusief eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Site en de Dienst, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Zonder het voorgaande te beperken, mag u geen enkel deel van de HTML/CSS of visuele ontwerpelementen van de Site of de Dienst dupliceren of hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blynk.Algemeen

U stemt ermee in dat: (i) de Service wordt geacht uitsluitend in New York te zijn gevestigd; en (ii) deze Service wordt beschouwd als een passieve website en service die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over ons, specifiek of algemeen, in andere rechtsgebieden dan New York. Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door de interne materiële wetten van de staat New York, zonder inachtneming van de principes van conflicterende wetten. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Servicevoorwaarden, samen met de  Privacybeleid  en alle andere juridische kennisgevingen die door ons op de Service zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze Service en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge verklaringen. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT ELKE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE SERVICE MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT VERSLOTEN. Deze Servicevoorwaarden mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door ons zonder beperking worden toegewezen. Elke poging tot overdracht of toewijzing in strijd hiermee is nietig. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn aan ons voorbehouden.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN, STOP DAN ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST.

Laatst bijgewerkt op 29 november 2021

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page