top of page

Zasady i Warunki

Blynk Inc. („Blynk”, „my” lub „nas”) zapewnia platformę umożliwiającą klientom („Klienci Blynk”) tworzenie i zarządzanie różnymi aplikacjami mobilnymi i/lub internetowymi („Aplikacjami” lub „Aplikacjami”) jako powiązane usługi wsparcia i hostingu. Klienci Blynk z kolei udostępniają aplikacje swoim klientom („Użytkownicy końcowi”) do użytku.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE ZROZUMIAŁEŚ KAŻDE POSTANOWIENIE. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY I POSTANOWIENIE O ZRZECZENIU SIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA POZWU ZBIOROWEGO/JURÓW, KTÓRE WYMAGA WYKORZYSTANIA ARBITRAŻU NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE ROZSĄDÓW PRZYSIĘGICH LUB POZEW ZBIOROWYCH.

Oferujemy różne usługi („Usługa” lub „Usługi”) Tobie, „Użytkownikowi”. Usługi obejmują nasze Aplikacje, usługi online, które integrują się z poszczególnymi elementami sprzętu („Urządzenie”), które mają dostęp do Blynk Cloud (lub „Chmury”) w celu wykonywania różnych zadań i funkcji związanych z Internetem rzeczy.

Usługi są uzależnione od Twojej zgody na przestrzeganie poniższych Warunków świadczenia usług bez jakichkolwiek modyfikacji. Korzystanie z Usługi, pobranie Aplikacji lub rejestracja u nas oznacza zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług. Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą obowiązywać z mocą wsteczną i nie będą miały zastosowania do sporów lub zdarzeń mających miejsce przed opublikowaniem zmiany. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających i wszystkich, którzy uzyskują dostęp do naszych Usług.

Szanujemy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników, co opisano bardziej szczegółowo w naszym  Polityka prywatności . Łącząc się z usługą strony trzeciej (np. Facebook, Twitter, GitHub, Google+), udzielasz nam wyraźnej zgody na dostęp do Twoich informacji z tej usługi i korzystanie z nich w sposób dozwolony przez tę usługę strony trzeciej. Zgadzasz się również przestrzegać naszych zasad dopuszczalnego użytkowania i zasad DMCA.

Rejestracja
 

 • W związku z korzystaniem z Serwisu wyrażasz zgodę i oświadczasz, co następuje:

 • Jesteś pełnoletni (co najmniej 13 lat) i jesteś w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę.

 • Masz uprawnienia do powiązania podmiotu prawnego (Klienta Blynk), z którym jesteś powiązany.

 • Wyraźnie wyrażasz zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, wiadomości tekstowych i powiadomień push przez nas i strony trzecie, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do naszych Usług.

 • Niniejszym udzielasz nam pozwolenia na wysyłanie Ci wiadomości e-mail lub wyświetlanie Twojego profilu i innych informacji, które mogą być dostarczone przez Ciebie do publicznego wyświetlania, zgodnie z wyznaczonym przez Ciebie.

 • Korzystając z Usługi, udzielasz nam (i dowolnym usługodawcom lub dostawcom, z których korzystamy) dostęp do Twojego konta i tych wiadomości, danych, informacji, tekstu, grafiki, audio, wideo lub innych materiałów i treści dowolnego rodzaju publikowanych/ przesłane/przesłane do Usługi lub za jej pośrednictwem przy użyciu konta użytkownika w celu przetwarzania i przesyłania wspomnianych materiałów Użytkownikom końcowym.

Urządzenia

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Urządzenia oraz za ich obsługę. Na każdym Urządzeniu, na którym korzystasz z Usługi Blynk, musisz w widoczny sposób wyświetlać i przestrzegać polityki prywatności na takim Urządzeniu, która obejmuje pełne, dokładne i jasne ujawnienie dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania przez Blynk danych osobowych zebranych za pośrednictwem Usługi Blynk zgodnie z z naszym  Polityka prywatności .

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Urządzenie nie będzie: (i) naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw osobistych, praw do prywatności, prawa do wizerunku ani żadnej innej własności intelektualnej lub praw własności; (ii) naruszać jakichkolwiek praw lub przepisów (w tym przepisów dotyczących prywatności) lub jakichkolwiek zobowiązań lub ograniczeń nałożonych przez jakąkolwiek stronę trzecią; (iii) być nękającym, obraźliwym, niedozwolonym, grożącym, szkodliwym, naruszającym czyjąś prywatność, wulgarnym, zniesławiającym, fałszywym, celowo wprowadzającym w błąd, handlować oszczerstwem, pornograficznym, obscenicznym lub wyraźnie obraźliwym, ani promować rasizmu, bigoterii, nienawiści lub krzywdy fizycznej jakiegokolwiek rodzaju przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie, lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; (iv) w jakikolwiek sposób szkodzić nieletnim; (v) zawierać wirusów komputerowych, robaków lub oprogramowania przeznaczonego do uszkodzenia lub zmiany systemu komputerowego lub danych; (vi) wysyłać niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, wiadomości tekstowych, łańcuszków, piramid lub jakiejkolwiek innej formy zduplikowanych lub niezamówionych wiadomości, zarówno komercyjnych, jak i innych; lub (vii) oferować lub promować usług, które mogą być szkodliwe, dyskredytujące lub w inny sposób szkodliwe dla firmy Blynk lub jej licencjodawców, licencjobiorców, podmiotów stowarzyszonych i partnerów.

Blynk będzie mieć prawo, według własnego uznania, odmówić zgody użytkownika na korzystanie z usług Blynk na określonym urządzeniu. O ile Blynk nie określi inaczej, takie odrzucenie nie spowoduje rozwiązania niniejszej Umowy w odniesieniu do żadnego innego Urządzenia. Blynk nie będzie ponosić odpowiedzialności za taką odmowę.


Monitorowanie

Zgadzasz się zapewnić nam dostęp do swojego Urządzenia i innych materiałów związanych z korzystaniem z usługi Blynk na uzasadnione żądanie nas w celu zweryfikowania zgodności z niniejszą Umową.Nieautoryzowane aplikacje

Użytkownik rozumie, że Usługi Blynk nie są zaprojektowane, przeznaczone, autoryzowane ani objęte gwarancją, aby były odpowiednie do użytku w następujących „Nieautoryzowanych aplikacjach”: aplikacje, urządzenia lub systemy podtrzymujące życie, eksploatacja obiektów jądrowych; systemy nawigacji lotniczej; systemy łączności lotniczej; kontrola ruchu lotniczego i drogowego; maszyny do bezpośredniego podtrzymywania życia; systemy broni; sprzęt wojskowy lub kosmiczny wymagający komponentów utwardzonych radiacyjnie; oraz Ulepszony system połączeń alarmowych 911 lub E911. Gwarantujesz, że nie będziesz korzystać z właściwości Blynk dla nieautoryzowanych aplikacji.


Własność

W stosunkach między Tobą a Blynk, Blynk posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach Blynk. Z wyjątkiem udzielonej licencji (przyznanie licencji) niniejsza Umowa nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakiejkolwiek własności intelektualnej będącej naszą własnością lub przez nas licencjonowanej, w tym usługi Blynk, oprogramowania i cech marki (zdefiniowanych poniżej). Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących praw własności i innych przepisów, a także wszelkich dodatkowych informacji i ograniczeń dotyczących praw autorskich zawartych w niniejszej Umowie. Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad Twoim Urządzeniem lub treściami wysyłanymi, publikowanymi lub wyświetlanymi za pośrednictwem Twojego Urządzenia, z wyjątkiem jakichkolwiek usług Blynk w tym zakresie.


Cechy marki

Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej licencji na wyświetlanie naszej nazwy, logo i nazw domen (łącznie „Cechy marki”) w celu promowania i reklamowania korzystania z usług Blynk zgodnie z niniejszą sekcją. Promując swoje Urządzenie, nie możesz sugerować, że Twoje Urządzenie zostało w jakikolwiek sposób stworzone lub zatwierdzone przez Blynk, chociaż możesz podać fakty (np. Urządzenie jest używane z Usługą Blynk). Użytkownik zgadza się jednak nie usuwać, zasłaniać, zniekształcać ani zmieniać żadnych naszych Cech marki ani nie wyświetlać naszych Cech marki w sposób wprowadzający w błąd, zniesławiający, naruszający prawo, zniesławiający, dyskredytujący, obsceniczny lub w inny sposób budzący zastrzeżenia dla Blynk. Wszelkie wykorzystanie Cech marki przez użytkownika (w tym związana z nimi reputacja) będzie działać na korzyść Blynk. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy ani po jej zakończeniu nie będziesz kwestionować ani pomagać innym w kwestionowaniu Cech marki (z wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie jest zakazane przez prawo) lub ich rejestracji przez Blynk, ani nie będziesz próbował rejestrować żadnych znaków towarowych, które są łudząco podobne do jakichkolwiek Cech marki. Musisz przesłać nam kopię lub obraz dowolnego komunikatu prasowego lub reklamy zawierającej jakiekolwiek Cechy marki, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres iot@blynk.cc


Marketing.

Możemy publicznie odnosić się do Ciebie, ustnie lub na piśmie, jako licencjobiorcy Blynk Properties firmy Blynk (w tym w katalogu naszych programistów) i możemy publikować Twoje imię i nazwisko oraz logo na stronie internetowej Blynk lub materiałach promocyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody. Udzielasz nam wszelkich niezbędnych praw i licencji, aby to zrobić.


Wsparcie

Możemy zapewnić wsparcie, aktualizacje lub modyfikacje usług Blynk zgodnie z naszą umową dotyczącą poziomu usług określoną na  www.blynk.io/plans  W przypadku, gdy zapewnimy jakiekolwiek wsparcie, zostanie ono uznane za część Usług Blynk dla celów sekcji 9 (Wyłączenie odpowiedzialności i odpowiedzialność) oraz sekcji 10 (Odszkodowanie) poniżej, a my możemy zakończyć świadczenie takiego wsparcia lub modyfikacji w dowolnym czas bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Ciebie. Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia użytkownika i wszelkiej innej pomocy technicznej dla Twojego Urządzenia. Możemy przekierowywać użytkowników i potencjalnych użytkowników Twojego Urządzenia na Twój adres e-mail w pliku w celu udzielenia odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące Urządzenia i pytania dotyczące pomocy technicznej.


Niezależny rozwój

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Blynk może niezależnie tworzyć aplikacje, treści i inne produkty i usługi, które mogą być podobne lub konkurencyjne w stosunku do Twojego Urządzenia i jego zawartości, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ograniczające lub uniemożliwiające Blynk tworzenie i pełne wykorzystywanie takie aplikacje, treści i inne elementy bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie. Jeśli zdecydujesz się przekazać nam jakiekolwiek komentarze, sugestie lub opinie związane z naszymi usługami Blynk, przypisujesz nam wszelkie prawa, tytuły i zainteresowania do takich komentarzy, sugestii i opinii oraz potwierdzasz, że będziemy uprawnieni do korzystania, wdrażać i wykorzystywać wszelkie takie informacje zwrotne w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez obowiązku zachowania poufności, przypisywania, księgowania lub rekompensaty lub innego obowiązku rozliczania się.Użytek komercyjny

Jedynym legalnym sposobem korzystania z produktów i usług Blynk w celach komercyjnych jest zapisanie się na płatny abonament licencyjny wymieniony tutaj:  https://blynk.io/plans

Warunki płatności i zwrotu pieniędzy


Będziesz odpowiedzialny za uiszczenie odpowiedniej opłaty za usługi Blynk (każda „Opłata za subskrypcję usługi”) w momencie tworzenia Konta i wybrania planu miesięcznego lub rocznego (każdy z nich to „Data odnowienia subskrypcji”). Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, wszystkie opłaty za usługi Blynk nie podlegają zwrotowi. Twoja subskrypcja będzie trwać przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie wypowiedziana zgodnie z niniejszymi warunkami. Po początkowym okresie subskrypcji i ponownie po każdym kolejnym okresie subskrypcji, Twoja subskrypcja rozpocznie się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu takiego okresu (każda „Data odnowienia subskrypcji”) i będzie kontynuowana przez równoważny okres w Blynk: aktualna cena takiego abonamentu. Zgadzasz się, że Twoje Konto będzie podlegać tej funkcji automatycznego odnawiania, chyba że anulujesz subskrypcję przed Datą Rozpoczęcia Odnawiania. Jeśli anulujesz subskrypcję, nie będziesz uprawniony do proporcjonalnego zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za subskrypcję uiszczonej za bieżący okres subskrypcji.

Wszystkie opłaty nie obejmują żadnych podatków, opłat ani ceł nałożonych przez organy podatkowe, a Ty będziesz odpowiedzialny za opłacenie wszystkich takich podatków, opłat lub ceł, z wyłączeniem tylko podatków w Stanach Zjednoczonych (federalnych lub stanowych) od dochodów Blynk.

W przypadku użytkowników usług White Label firma Blynk dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby aplikacja została zatwierdzona przez odpowiednich dostawców. Chociaż istnieje duże prawdopodobieństwo akceptacji, nie gwarantujemy i nie możemy zagwarantować akceptacji. Jeśli Twoja Aplikacja zostanie odrzucona przez odpowiedniego Dostawcę, zostaniesz o tym powiadomiony, a Twój kontakt z pomocą techniczną Blynk będzie współpracować z Tobą w celu wprowadzenia zmian wymaganych do dalszego zatwierdzenia aplikacji. Nie oferujemy żadnych zwrotów związanych z procesem oceny aplikacji.

W przypadku faktury płatność należy uregulować przy odbiorze.

Ceny za Usługę mogą ulec zmianie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Takie powiadomienie można przekazać w dowolnym momencie, publikując zmiany w Witrynie lub za pośrednictwem samej Usługi.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty lub obciążenia na swoim koncie zgodnie z obowiązującymi opłatami, opłatami i warunkami rozliczeniowymi obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub opłata jest wymagalna i wymagalna.

Odpowiedzialność za treści użytkownika (Polityka DMCA) 

Szanujemy prawa zewnętrznych twórców i właścicieli treści i oczekujemy, że zrobisz to samo. Biorąc pod uwagę charakter Usługi i ilość przesłanych informacji, nie możemy i nie monitorujemy wszystkich Materiałów (zdefiniowanych poniżej) publikowanych lub przesyłanych przez Ciebie i innych zewnętrznych dostawców informacji za pośrednictwem Usługi. Wyraźnie zgadzasz się, że: (a) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za Materiały i (b) zastrzegamy sobie prawo do przeglądania, odrzucania, usuwania, usuwania, modyfikowania lub edytowania jakichkolwiek Materiałów w dowolnym momencie z dowolnego powodu, bez odpowiedzialności i bez powiadomienia Ty. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do usunięcia Treści użytkownika z Usługi z dowolnego powodu, w tym Treści użytkownika, które naszym zdaniem naruszają niniejsze Warunki lub naszą Politykę dopuszczalnego użytkowania poniżej. 

Naszą zasadą jest odpowiadanie na wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia własności intelektualnej. Niezwłocznie zbadamy zawiadomienia o domniemanym naruszeniu i podejmiemy odpowiednie działania wymagane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, tytuł 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2) („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zgodnie z ustawą DMCA zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela usługodawcy. Powiadomienie należy przesłać do następującego Wyznaczonego Agenta dla tej witryny internetowej: iot@blynk.cc 

Aby było skuteczne, powiadomienie musi być pisemnym komunikatem, który zawiera następujące elementy: 

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. 

 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie. 

 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp do niego ma być zablokowany, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić usługodawcy zlokalizowanie materiału. 

 • Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze składającym reklamację, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze składającym reklamację. 

 • Oświadczenie, że wnoszący skargę wierzy w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa. 

 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Przyjęte zasady użytkowania 

Poniżej znajduje się częściowa lista rodzajów działań, które są zabronione w Usłudze lub za jej pośrednictwem: (a) przesyłanie Materiałów, które są ewidentnie obraźliwe dla społeczności internetowej, takie jak treści promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdę fizyczną przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie; (b) angażowanie się w działania lub przesyłanie Materiałów, które mogą być szkodliwe dla nieletnich; (c) angażowanie się w działalność lub przesyłanie Materiałów, które nękają lub popierają nękanie innej osoby; (d) angażowanie się w działalność polegającą na przesyłaniu „śmieciowej poczty” lub niechcianej korespondencji masowej lub „spamu” lub zbieranie lub gromadzenie w inny sposób danych osobowych użytkowników Usługi, w tym nazwisk, numerów telefonów, adresów, adresów e-mail (łącznie „ Dane Użytkownika”) bez jego zgody; (e) angażowanie się w działalność lub przesyłanie Materiałów lub promowanie informacji, które są fałszywe, wprowadzające w błąd lub promują nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, groźne, obsceniczne, zniesławiające lub zniesławiające; (f) przesyłanie Materiałów, które zawierają strony zastrzeżone lub dostępne tylko za pomocą hasła lub ukryte strony lub obrazy; (g) przesyłanie Materiałów, które wyświetlają wszelkiego rodzaju materiały pornograficzne lub erotyczne; (h) przesyłanie Materiałów zawierających instrukcje dotyczące działań niezgodnych z prawem, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych; (i) przesyłanie Materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne podobne formy złośliwego oprogramowania, (j) angażowanie się w działania lub przesyłanie Materiałów, które wymagają podania hasła lub informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celach niezgodnych z prawem od innych użytkowników; (k) angażowanie się w nieautoryzowane działania komercyjne i/lub sprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, takie jak reklamy, nagabywanie, konkursy, loterie, barter i piramidy; (l) używanie jakiegokolwiek robota, pająka, innego automatycznego urządzenia lub procesu ręcznego do monitorowania, kopiowania lub „skasowania” stron internetowych lub treści zawartych w Usłudze lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; (m) używanie jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu zakłócenia lub próby zakłócenia prawidłowego działania Usługi; (n) dekompilacja, inżynieria wsteczna lub dezasemblacja oprogramowania lub próby wykonania tego; lub (o) podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na Usługę lub naszą infrastrukturę sprzętową i programową lub któregokolwiek z jej Licencjodawców lub Dostawców. Ponadto zobowiązujesz się i oświadczasz, że nie będziesz korzystać z Usługi w celach innych niż osobiste, ani nie będziesz korzystać z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Chociaż nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania treści dostarczanych przez Użytkowników, możemy, według własnego uznania, usunąć wszelkie treści, które uznamy za niewłaściwe, obraźliwe, niezgodne z prawem lub naruszające niniejsze Warunki świadczenia usług. 

Udostępnianie treści

Dla jasności, prawa przyznane w niniejszej licencji dotyczą ograniczonego celu obsługi, promowania, rozwijania i ulepszania naszych Usług. Z zastrzeżeniem ograniczonej licencji poniżej, zachowujesz wszystkie swoje prawa do wszystkich Materiałów (zgodnie z definicją poniżej), które publikujesz w naszej Usłudze. Umożliwiamy Użytkownikom publikowanie i udostępnianie, według własnego uznania, różnych treści w Serwisie. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanym przez nas, przesyłając treści, w tym swój profil, dodając zdjęcia, filmy, dane lub inne materiały bezpośrednio za pośrednictwem Usługi lub sugerując jakiekolwiek pomysły lub opinie (łącznie „Materiały”), niniejszym udzielasz nam w celu świadczenia Państwu Usług nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, w pełni zbywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu, niewyłącznego prawa i licencji na: (i) używanie, dostęp, przechowywanie, kopiowanie, modyfikowanie, ponowne publikowanie, przestawianie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, powielanie wykonywać, tworzyć dzieł pochodnych i w inny sposób wykorzystywać i wykorzystywać wszystkie takie Materiały w jakiejkolwiek formie, mediach, oprogramowaniu lub technologii dowolnego rodzaju, które istnieją lub zostaną opracowane w przyszłości, oraz prawo do udzielania sublicencji na powyższe prawa na wielu poziomach bez wynagrodzenia dla Ciebie ; oraz (ii) używać i zachowywać wszelkich metaklientów, użytkowania i innych powiązanych danych, które możemy gromadzić od użytkowników Aplikacji, w tym danych gromadzonych za pomocą plików cookie lub pikseli, pod warunkiem, że nie ujawnimy żadnych Danych osobowych umożliwiających identyfikację, z wyjątkiem przypadków określonych w naszym  Polityka prywatności.

Aplikacje mobilne

Tworzymy różne aplikacje mobilne, aby uzyskać dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Aby korzystać z Aplikacji, musisz mieć urządzenie mobilne kompatybilne z naszą usługą mobilną. Nie gwarantujemy, że Aplikacja będzie kompatybilna z Twoim urządzeniem mobilnym. Udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na używanie skompilowanej kopii kodu każdej Aplikacji dla jednego konta na jednym urządzeniu mobilnym.

Użytkownik nie może: (i) modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego Aplikacji, z wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo; (ii) wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, odsprzedawać, udzielać podlicencji, rozpowszechniać lub w inny sposób przekazywać Aplikacji osobom trzecim lub korzystać z Aplikacji w celu świadczenia usług współdzielenia czasu lub podobnych usług na rzecz osób trzecich; (iii) tworzyć żadnych kopii Aplikacji; (iv) usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w funkcje Aplikacji związane z bezpieczeństwem, funkcje uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Aplikacji lub funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji; lub (v) usunąć informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Aplikacji. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy od czasu do czasu wydawać zaktualizowane wersje Aplikacji i możemy automatycznie aktualizować elektronicznie wersję Aplikacji, z której korzystasz na swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażasz zgodę na taką automatyczną aktualizację na swoim urządzeniu mobilnym i zgadzasz się, że warunki niniejszych Warunków będą miały zastosowanie do wszystkich takich aktualizacji. Powyższe udzielenie licencji nie stanowi sprzedaży Aplikacji ani jej kopii, a my lub nasi zewnętrzni licencjodawcy lub dostawcy zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Aplikacji (i dowolnej kopii Aplikacji). Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw Stanów Zjednoczonych i innych krajów związanych z korzystaniem z Aplikacji i Usługi. W przypadku korzystania z Aplikacji mogą obowiązywać standardowe opłaty przewoźnika za przesyłanie danych.

Aplikacja mobilna z iTunes — Następujące postanowienia mają również zastosowanie do każdej aplikacji zakupionej od nas w iTunes Store („Oprogramowanie pochodzące z iTunes”): Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie między użytkownikiem a nami, a nie Apple, oraz że Apple nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie pochodzące z iTunes ani jego zawartość. Korzystanie z oprogramowania pochodzącego z iTunes musi być zgodne z Warunkami świadczenia usługi App Store. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania pochodzącego z iTunes.

Aplikacja mobilna z Google Play i innych źródeł online i offline — Następujące postanowienia mają również zastosowanie do każdej aplikacji zakupionej od nas ze Sklepu Google Play („Oprogramowanie pochodzące z Google Play”): Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie między Użytkownikiem a nas, a nie Google oraz że Google nie ponosi odpowiedzialności za Oprogramowanie pochodzące z Google Play ani jego zawartość. Korzystanie z Oprogramowania pochodzącego z Google Play musi być zgodne z Warunkami korzystania z usługi Google Play. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Google nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i pomocy technicznej w odniesieniu do Oprogramowania pochodzącego z Google Play.

Oświadczenia i gwarancje i odszkodowania 

Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) posiadasz wszelkie niezbędne uprawnienia, prawa i pozwolenia do przesyłania Materiałów i udzielania licencji opisanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, (b) Materiały są dokładne, aktualne i kompletne, (c) Materiały i korzystanie z Usługi nie mogą naruszać ani przywłaszczać sobie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek praw do prywatności lub reklama lub jakiekolwiek prawa umowne, (d) Materiały i korzystanie z Usługi nie może naruszać żadnego obowiązującego prawa lub regulacji ani powodować szkody dla jakiejkolwiek osoby; (e) korzystanie z Usługi nie może naruszać żadnych umów między Tobą a stroną trzecią. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas, ich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, wykonawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, żądaniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami lub wydatkami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi honoraria adwokackie, wynikające lub związane z: (a) Materiałami dostarczonymi lub zatwierdzonymi do publikacji, (b) korzystaniem z Usługi, (c) naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub (d) wszelkimi rzeczywistymi, potencjalnymi , zakończonego lub zakończonego zakupu, sprzedaży lub innej transakcji między Tobą a stroną trzecią.

Zastrzeżenia i ograniczenia 

Zależy nam, aby informacje zawarte w naszym Serwisie były dokładne i rzetelne; jednak czasami występują błędy. Od czasu do czasu możemy wydać aktualizację Usługi, która może dodawać, modyfikować i/lub usuwać funkcje Usługi. Aktualizacje te mogą być uruchamiane automatycznie z niewielkim wyprzedzeniem lub bez powiadomienia, chociaż możemy podjąć uzasadnione starania, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem o nadchodzącej aktualizacji. 

USŁUGA ORAZ INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI Z NAMI POWIĄZANE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”. MY I/LUB NASI DOSTAWCY, LICENCJODAWCY, PARTNERZY I PODMIOTY ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUGI I WSZELKICH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM NIE OGRANICZAJĄC GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW. KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. MY I/LUB NASI DOSTAWCY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG LUB Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM NAS LUB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUGI, WYNIKAJĄCYCH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z NARUSZENIA UMOWY, NIEPRAWIDŁOWEGO ZACHOWANIA, INNEGO ZANIEDBANIA, NARUSZENIA LUB NAWET JEŚLI MY I/LUB NASI DOSTAWCY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM WYPADKU MY, NASI DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY (JEDNAK POWSTAJĄCE, W TYM ZANIEDBANIA) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ NASZYCH DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PRZEKRACZA CAŁKOWITEJ KWOTY 99,00 USD. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI UMOWY POMIĘDZY NAMI A TOBĄ. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie zawsze mieć zastosowanie.

Błędy i opóźnienia 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, opóźnienia lub inne problemy techniczne pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Wypowiedzenie i anulowanie

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za anulowanie subskrypcji. Prośby o anulowanie można składać lub w ustawieniach konta lub przesyłać pisemnie na adres iot@blynk.cc. Anulacje telefoniczne lub wysłane na inny adres e-mail nie będą uważane za ważne. Jeśli anulujesz subskrypcję, nadal zapewnimy dostęp do Twojego konta oraz podstawowych funkcji konta w okresie trwania subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrybujesz aplikację na jedno wydarzenie 1 marca, a następnie anulujesz subskrypcję 1 listopada, nadal będziesz mieć dostęp do informacji o aplikacji do 28 lutego.

Dla użytkowników White Label:
Po anulowaniu Usługi Twój Dedykowany Serwer Cloud zostanie wyłączony w ciągu czternastu dni roboczych. Wszystkie Urządzenia utracą połączenie z serwerem. Wszystkie dane przechowywane na Dedykowanym Serwerze Cloud zostaną usunięte bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli chcesz wyeksportować dane, musisz dostarczyć pisemne powiadomienie zaadresowane na iot@blynk.cc. Będziesz odpowiedzialny za dostarczenie nam zawiadomienia.

Jeśli chcesz anulować całe konto, możesz to zrobić online, postępując zgodnie z instrukcjami z naszej dokumentacji lub kontaktując się z nami pod adresem iot@blynk.cc. Oprócz anulowania konta możesz również usunąć poszczególne Aplikacje, w którym to przypadku dane aplikacji mogą nie być możliwe do odzyskania. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, do zablokowania dostępu do Usługi z dowolnego powodu, w tym naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług, warunków dowolnej usługi, dla której mogłeś się zarejestrować, lub naruszenie praw innego Użytkownika lub prawa. Możesz zrezygnować z dalszej komunikacji od nas w dowolnym momencie, dostarczając pisemne powiadomienie zaadresowane na iot@blynk.cc. 

Arbitraż

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu, roszczenia lub kontrowersji na mocy niniejszej Umowy, taki spór zostanie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu przed jednym arbitrem zgodnie z obowiązującymi wówczas Zasadami Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zasady są sprzeczne z tej sekcji, w którym to przypadku ta sekcja ma kontrolę. Każdy sąd posiadający jurysdykcję wykona niniejszą sekcję i wyda orzeczenie w sprawie każdego orzeczenia. Arbiter zostanie wybrany w ciągu dwudziestu (20) Dni Roboczych od rozpoczęcia arbitrażu z Krajowego Kolegium Arbitrów AAA zgodnie z umową lub w drodze procedur selekcyjnych administrowanych przez AAA. W ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od wszczęcia arbitrażu Strony osiągną porozumienie w sprawie, a następnie zastosują procedury, w tym ograniczenia dotyczące wykrycia, zapewniając, że arbitraż zostanie zakończony, a orzeczenie wydane w ciągu nie więcej niż ośmiu (8) miesięcy od wybór arbitrów lub, w przypadku braku porozumienia, procedury spełniające takie terminy zostaną opracowane przez AAA i będą przestrzegane przez Strony. Arbitraż będzie się odbywał w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, a arbitrzy będą stosować prawo materialne stanu Nowy Jork, z wyjątkiem interpretacji i wykonania niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu zgodnie z Federalną Ustawą Arbitrażową.


Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego/sądu przysięgłych

W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH OSÓB I PODMIOTÓW, NIEZALEŻNIE OD UZYSKANIA LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI W CELU OSOBISTYM, KOMERCYJNYM LUB INNYM, WSZYSTKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE W INDYWIDUALNEJ MOCY STRON, A NIE JAKIEGOKOLWIEK UZASADNIENIE POWÓD, POWÓD ZBIOROWY, POWÓDZTWO PRYWATNE LUB INNE POSTĘPOWANIE REPREZENTACYJNE. NINIEJSZE ZRZECZENIE MA ZASTOSOWANIE DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO I JEŚLI NIE UZGODNIMY INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ ROSZCZEŃ JEDNEJ OSOBY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZEZ SĄDĘ PRZYSIĘGŁYM LUB DO UCZESTNICTWA W POZNIE ZBIOROWEJ, POZWARZE OGÓLNEJ PRYWATNEGO ADWOKATA LUB INNEGO POSTĘPOWANIA PRZEDSTAWICIELSKIEGO JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.


Własność intelektualna

Witryna i Usługa, w tym ich „wygląd i styl”, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Blynk jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Witrynie i Usłudze, w tym wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Nie ograniczając powyższego, nie możesz powielać ani ponownie wykorzystywać żadnej części HTML/CSS lub elementów projektu wizualnego Witryny lub Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody Blynk.Ogólny

Zgadzasz się, że: (i) Usługa będzie uważana za siedzibę wyłącznie w Nowym Jorku; oraz (ii) niniejsza Usługa będzie uważana za pasywną witrynę internetową i usługę, która nie powoduje powstania nad nami osobistej jurysdykcji, ani szczególnej, ani ogólnej, w jurysdykcjach innych niż Nowy Jork. Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu stanu Nowy Jork, bez względu na jego zasady kolizyjne. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Niniejsze Warunki świadczenia usług wraz z  Polityka prywatności  oraz wszelkie inne informacje prawne publikowane przez nas w Usłudze stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczące tej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne oświadczenia. UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ USŁUGI LUB Z NIĄ ZWIĄZANE MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD PRZYPADKU DZIAŁANIA. W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWAŁA PRZEKAZALNA. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być przez nas przypisane bez ograniczeń. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będą nieważne. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są dla nas zastrzeżone.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI, PROSZĘ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI.

Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2021 r.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page